Categorieën
Aankondigingen Blog

Handreiking gezamenlijke zorg voor particuliere archieven van makers in de cultuursector

KIA en DEN werken het komend halfjaar aan een handreiking voor particuliere archiefvormers. Particuliere archiefvormers blijken vaak onvoldoende in staat om zelfstandig stappen te zetten en zorg te dragen voor een duurzaam en herbruikbaar archief. Hierdoor bestaat het gevaar dat onze rijke geschiedenis binnen verschillende kunstvormen onvoldoende bewaard blijft en het publiek en toekomstig generaties deze niet kunnen (her)beleven, zoals men in de digitale samenleving wel verwacht.

Digitaal erfgoed uit particuliere archieven moeten verbonden kunnen worden met de collecties van erfgoedbeherende instellingen. Dit is een gemeenschappelijke zorg van de instellingen en de particuliere archiefvormers. Gezelschappen, individuele kunstenaars, makers en ontwerpers hebben hiervoor de gereedschappen en kennis nodig om hun archieven op orde te brengen.

Samen ontwikkelen van een handreiking

Het doel van de handreiking is om particuliere archiefvormers inzicht te bieden in de stappen die zij zelf kunnen zetten om een duurzaam en herbruikbaar archief op te bouwen. Daarnaast zal de handreiking hen wijzen op wat archiefinstellingen hen te bieden hebben en welke technische hulpmiddelen reeds beschikbaar zijn.

De handreiking zal zich baseren op een onderzoek naar de huidige activiteiten en dienstverlening van archiefinstellingen, interviews met experts, analyse van lopende samenwerkingen tussen particuliere archiefvormer en archieven en discussie over de inzichten van het traject in gemengde werksessies. De publicatie zal per hoofdstuk als concept op KIA gedeeld worden, zodat leden van de gemeenschap actief kunnen meedenken.

Een tweede doelstelling van het traject is om de kloof tussen particuliere archiefvormers en archiefinstellingen te dichten. Tevens willen we met de verschillende partijen het gesprek starten over generieke oplossingen om particuliere archieven te behouden en exploiteren.

Uitvoering

De handreiking wordt geschreven door Maarten Brinkerink (Digitaal Werktuig) en Maarten Zeinstra (IP Squared). Beide zijn al meer dan tien jaar werkzaam in de archief- en erfgoedsector. Zo werken ze momenteel samen aan informatie- en kennismanagement voor de nationale erfgoedinstellingen in Luxemburg. Maarten Zeinstra is tevens auteursrechtencoördinator bij KVAN, zie zijn handreikingen op het KIA platform informatierecht. Sebastiaan Vos zal als trekker van het Kennisplatform Particuliere Archieven actief worden betrokken.

We kijken uit naar een leuke samenwerking en een bruikbaar product. In de komende tijd zullen we geregeld van ons laten horen op dit platform!

Meer lezen:

Categorieën
Blog Resultaten

Praktische gids over intellectueel eigendom en digitaal erfgoed voor Luxemburg

Op 29 juli 2021 (persbericht) publiceerde het Ministerie van Cultuur in Luxemburg De Praktische Gids: Auteursrechten, naburige rechten en andere rechten in de cultureel-erfgoedsector (origineel “Le Guide pratique : Droits d’auteur, droits voisins et autres droits dans le secteur du patrimoine culturel numérique”, vertaling: Google Translate) op hun website.

De gids is de Franse vertaling van een interne handreiking die ik – samen met Maarten Zeinstra van IP Squared – voor het Luxemburgse Competentienetwerk Digitaal Cultureel Erfgoed ontwikkelde.

Mijn opdrachtgever, het Ministerie van Cultuur in Luxemburg, heeft met deze publicatie besloten de praktijkgids voor de bredere erfgoedsector onder een Creative Commons licentie vrij te geven. Dit sluit mooi aan op mijn missie en visie, omdat deze stap een eerder projectresultaat als open kennis beschikbaar maakt.

Uit het persbericht:

Het is vooral bedoeld als didactisch hulpmiddel voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de online publicatie van digitale cultureel-erfgoedcollecties.

[…]

In tien hoofdstukken behandelt de gids de verschillende problemen die zich kunnen voordoen wanneer culturele instellingen of andere entiteiten die collecties van cultureel erfgoed hebben, de onlinetoegang tot hun digitale collecties voor het publiek willen openstellen.

Bron: Persbericht (vertaling Google Translate)

De publicatie (ISBN 978-2-87984-115-1) is voorzien van een voorwoord van de Luxemburgse minister van Justitie, Sam Tanson. Hierin merkt de minister op dat:

Cultureel erfgoed leeft en wil geleefd worden.

[…]

Ik ben ervan overtuigd dat we met deze publicatie een stap zetten in een evenwicht tussen de wens om verspreiding van cultureel erfgoed onder zoveel mogelijk mensen te stimuleren, en de rechten van makers te beschermen en zo de cultuur te laten gedijen!

Bron: Le Guide pratique : Droits d’auteur, droits voisins et autres droits dans le secteur du patrimoine culturel numérique (eigen vertaling)

Ik ben trots op dit resultaat en geloof dat de digitale erfgoedsector in Luxemburg deze praktische gids kan gebruiken om de juiste keuzes te maken in het zo breed mogelijk beschikbaar te stellen van hun digitale collecties.

Met dank aan mijn contactpersoon bij het ministerie, Marianne Backes, voor haar inzet om deze interne handreiking als open kennis voor de bredere sector gepubliceerd te krijgen.